اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
دامپزشکی در آیینه اینترنت
 

 آشنايي با بيماري آنفلوآنزاي خوكي - انگليسي 

 معرفي سايت ها و انجمن هاي بهداشتی و دامپزشكي:

 

دفتربین المللی  همه گیر شناسی بیماری های دامی سازمان خواروبار جهانیسازمان بهداشت جهانینشريه الكترونيك حكيم مهر

انجمن دامپزشكان  كشور آمريكا

سرويس بين المللي اطلاعات دامپزشكي

خبرنامه دامپزشكان ايران زمين

پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس